Служба општих послова

Служба општих послова задужена је за:

 • свакодневну координацију активности у вези са радом директора,
 • заказивање састанака са институцијама и појединцима,
 • пријем запослених у Библиотеци и других сарадника изван Библиотеке код директора;
 • помоћ при заказивању састанака Управног одбора Библиотеке,
 • ажурно достављање материјала за сједнице и састанке,
 • обављање разних  административних послова по налогу директора,
 • вођење евиденције присуства на раду,
 • организацију  послова пријема докумената,
 • послове вођења евиденције званичних аката Библиотеке,
 • послове франкирања поште,
 • архивирање свих званичних аката, експедиције и личне доставе аката у оквиру Библиотеке и ван ње,
 • координацију курирских послова,
 • вођење економата и набавка потребних материјала, опреме и осталог,
 • издавање материјала по одељењима и вођење картичне евиденције,
 • вођење картотеке набављеног материјала,
 • сарадњу са добављачима материјала и канцеларијске опреме.