ISBN

ISBN програм

ISBN програм

Контакт особа: Татјана Дуновић, Марија Павловић

Е-mail: cip@nub.rs

Tелефон051 211 460

Шта је ISBN број?

Шта је ISBN број?

ISBN (International Standard Book Number- међународни стандардни број књиге) је јединствени и непромјењиви идентификациони број који означава једну књигу или другу омеђену публикацију без обзира на медиј на коме су објављене. Технички Комитет за документацију ISO–а (ISO/TC 46) донио је Међународни стандард ISO 2108 којим се утврђују основе и поступци додјељивања међународног стандардног броја књиге.

Практични аспекти ISBN система

Практични аспекти ISBN система

ISBN систем је утемељен да би олакшао рад издавачима, књижарама, библиотекама, документационим и информационим центрима. Он је нарочито погодан за електронску обраду података, али и при обради података конвенционалним средствима.

Сваки поједини број за књигу има задатак да означи један наслов или одређено издање једног наслова, без обзира на језик или дио свијета у коме се књига појавила.

ISBN прати публикацију од њеног настанка. Користи се у међународним оквирима, присутан је у националним библиографијама, комерцијалним издањима и рекламном материјалу посвећеном књизи. Такође представља значајан инструмент којим се постиже већа ефикасност у међународној трговини књигом. Компликовани библиографски опис замијењен је бројем од десет цифара. Додјелом ISBN броја издавач улази у адресар Books in print каталога и Publishers' ISBN Directory у издању Међународне агенције за ISBN у Берлину.

Публикације које носе ISBN број

Публикације које носе ISBN број

ISBN систем примјењује се за нумеричко означавање:

 • Штампаних књига и брошура,
 • Електронских публикација (машински читљиви записи, CD ROM),
 • Публикација у микро-форми,
 • Публикација објављених Брајевим писмом,
 • Књига на различитим медијима,
 • Трака са машинским читљивим записом са којих се добија штампани текст,
 • Образовних комплета (филмови, слајдови, дијапозитиви и слично),
 • Компјутерских програма,
 • Графичких мапа са насловном страном.

ISBN систем се не примјењује код:

 • Серијских публикација,
 • Музикалија,
 • Сепарата из часописа,
 • Графичких листова и графичких мапа без насловне стране и текста,
 • Ефемерног штампаног материјала: продајни каталози предузећа, каталози књига и умјетнички каталози без библиографске вриједности, производни програми, џепни календари, роковници, рекламни проспекти и слично,
 • Плаката,
 • Позоришних, концертних и других програма, каталога изложби без дужег текста,
 • Наставних планова и програма рада, извјештаја и других материјала (радне свеске, листови, бојанке без текста),
 • Штампаних репродукција умјетничких дјела и омота без насловне стране и без текста,
 • Звучних снимака (касете, плоче),
 • Образаца, формулара.

ISBN и електронска грађа

ISBN и електронска грађа

ISBN се додјељује и публикацијама на различитим електронским медијима, као што су флопи дискови и CD-ROM-ови, са којима се поступа као и са сваком другом публикацијом.

Електронска пошта, огласне плоче и слична саопштења не сматрају се омеђеном електронском публикацијом и не добијају ISBN број.

Начин укључивања издавача у ISBN систем

Начин укључивања издавача у ISBN систем

Издавач се укључује у ISBN систем у складу са правилима Међународног ISBN система и међународне норме ISO 2108. Систем представља ISBN агенција Републике Српске смјештена у Народној и универзитетској библиотеци РС. Укључивањем у систем подаци о издавачу објављују се у Међународном именику издавача – Publishers' International ISBN Directory.

Да би се укључио у систем, сваки издавач треба испунити упитник и доставити Рјешење о упису у Регистар издавача Министарства просвјете и културе Републике Српске. Тиме улази у базу издавача РС и заузима мјесто у систему ISBN. Затим добија листу бројева за поједине наслове, као и упутство за њихову примјену.

Уколико је аутор уједно и издавач, односно објављује књигу у властитој режији а жели се укључити у ISBN систем, такође треба испунити одговарајући упитник.

Сваки издавач у својој установи треба да одреди сарадника за ISBN који ће бити задужен да води евиденцију о кориштењу ISBN бројева.

Сарадник је такође дужан јавити сваку промјену адресе и телекомуникационих бројева, како би подаци о издавачима које НУБРС шаље Међународној агенцији били ажурни.

Обавезе издавача

Обавезе издавача

ISBN који је одштампан на публикацији увијек мора бити јасно уочљив.

Издавач је одговоран за грешке у штампању исправно додијељеног, важећег ISBN-а. Због тога се препоручује да се у самој издавачкој организацији оформи служба која ће интерно надзирати правилну примјену система и водити одговарајуће регистре. Издавач не смије употријебити друге ознаке, додавати бројеве или мијењати њихов редослијед.

ISBN се додјељује књизи прије него што се она појави у комерцијалној мрежи.

Упутства за додјелу ISBN

Упутства за додјелу ISBN

Једном искориштен ISBN не смије се додијелити новом измијењеном издању истог наслова или неком другом наслову.

ISBN се додјељује првом издању књиге и сваком сљедећем издању уколико доноси промјену текста, повеза или формата.

Ново неизмијењено издање не добија нови ISBN, нити га добија репринт истог формата и истог издавача.

Превод дјела носи нови ISBN, али уз наслов оригинала треба навести и ISBN изворног издања.

Дјело на више језика: ако издавач исто дјело објављује на више језика, а сваки језик представља посебну публикацију, свако издање на поједином језику добија свој ISBN.

Исто дјело на више медија: ако издавач исто дјело објављује на више медија (папир, касета, електронски облик), сваки медиј има свој ISBN.

Гдје одштампати ISBN?

Гдје одштампати ISBN?

ISBN се мора појавити на самој публикацији. То је основно правило за функционисање система.

Издавач мора одштампати ISBN на 3 мјеста:

 • На полеђини насловне стране или у дну насловне стране или, ако и то није могуће, на неком другом уочљивом мјесту на књизи,
 • У CIP запису,
 • На задњим корицама са спољашње стране, на омоту и на задњој страни заштитне кутије или неког другог заштитног омота.

ISBN за електронске публикације наводи се:

 • На наљепници дискете, CD-ROM-а
 • На амбалажи
 • На насловници дискете, CD-ROM-а или мрежне публикације

ISBN у форми бар кода

ISBN у форми бар кода

Рапидна експанзија скенирања бар-кода широм свијета довела је до потписивања Споразума између Међународног удружења за европско нумерисање производа (Association European Article Numbering) и Међународне ISBN агенције. Споразум дозвољава конверзију ISBN ознаке у EAN бар-код (European Article Numbering), чиме ISBN постаје међународни идентификатор у оквиру свјетског плана за бар-кодирање.

ISBN се претвара у форму EAN-а на тај начин што се испред ISBN броја ставља префикс 978, бришу повлаке и контролни број. Контролни број ISBN се замјењује и израчунава према прописима EAN-а. Бар-код EAN-а се састоји од 13 цифара, а контролни број се не подудара – различит је од контролног броја ISBN-а.

На примјер:

ISBN 99938-30-15-1

ЕАN 9789993830153

Машински читљив бар-код је брз систем који омогућава избјегавање грешака. На основу бар-кода израђује се шипкасти код, који служи за очитавање EAN-а, а ставља се на задње корице књиге.