ISMN

ISMN програм

ISMN програм

Контакт особа: Марија Павловић, Љубица Милекић

Е-mail: cip.nub.rs@gmail.com

Tелефон051 211 460

Радно вријеме: од 8.00 до 15.00 часова (од понедјељка до петка)


За регистрацију у ISMN Агенцију издавач је дужан да попуни приступницу.


Издавач је дужан да материјал за каталогизацију (коначна верзија  рукописа прије штампања, у
електронском или штампаном облику) и попуњени захтјев за CIP достави лично или електронском
поштом најмање 48 сати раније.


Захтјеви за CIP се прихватају искључиво од издавача тј. особе именоване да у име издавача
сарађује са ISBN агенцијом и одјељењем за каталогизацију у публикацији (CIP).


Издавач је дужан да обавјести ISBN агенцију о било којој промјени у подацима од оних наведених
у приступници (промјена назива, особа именованих за сараднике, адресе, броја телефона, имејл).

Цијена регистрације издавача у ISBN агенцију: 30,00 КМ
Цијена CIP записа: 15,00 КМ
Цијена ISBN-а/ ISMN-a: 10,00 КМ
Услуга израде бар кода је бесплатна.

Начини плаћања: лично у благајни, уплатом на жиро рачун НУБ РС, бр. 562-099-00001695-65, или
по приспијећу рачуна на адресу издавача.

Шта је ISMN?

Шта је ISMN?

ISMN (The International Standard Music Number) је међународни стандарди број за музикалије. Користи се за означавање свих штампаних музикалија (нота), без обзира да ли су намијењене за продају, изнајмљивање или поклон. Сваки ISMN идентификује један наслов једног издања означеног издавача.

 

Употреба система утиче на ефикасније представљање издања штампаних музикалија, трговину музикалијама, креирање библиографских записа и претраживање у библиотечким базама података и каталозима, као и израду националне библиографије штампаних музикалија.

Како је састављен ISMN број?

Како је састављен ISMN број?

Међународни број за музикалије се састоји од од ознаке ISMN иза које слиједи префикс 979 и број од 9 цифара подијељен на три групе бројева међусобно одвојене цртицом.


ISMN 979-802200-01-2


Префикс 979 означава музичку публикацију. Прва група бројева идентификује издавача, друга наслов, а на крају је једноцифрени контролни број.

Публикације које добијају ISMN

Публикације које добијају ISMN

ISMN се примјењује за:

* све врсте партитура (укључујући вокалне и џепне партитуре)
* комплети дионица
* појединачне дионице које се могу набавити одвојено од партитуре
* антологије
* други медији који су саставни дио нотне публикације (нпр. звучни снимак који је дио
композиције/музичког дела)
* текстови пјесама који су издати уз нотну публикацију
* коментари који су издати уз нотну публикацију
* пјесмарице
* публикације у микро облику
* публикације на Брајевом писму
* електронске нотне публикације
* књиге о музици које садрже примере музичке нотације

 

ISMN се не примјењује за:

* Књига о музици (оне имају ISBN број),

* Самосталних звучних или видео записа (укључујући записе доступне путем компјутерских медија),

* Серијских публикација.

Гдје се наводи ISMN?

Гдје се наводи ISMN?

 • На вањским корицама,
 • Уз податак о ауторском праву,
 • У CIP запису.

Када публикација има облик књиге, ISMN број треба одштампати испод или изнад CIP записа, у CIP запису, уз податак о ауторском праву, на задњим корицама споља, или на заштитној кутији.

Ако се музикалија објављује у више свезака, цјелина добија јединствен ISMN, а сваки свезак свој ISMN број. У сваком свеску обавезно се наводи ISMN број цјелине и ISMN број тог свеска. Број цјелине, заједно са листом осталих ISMN бројева који припадају тој музикалији, наводи се и на кутији или на заштитном омоту.

Ако публикација нема облик књиге, ISMN број се штампа на полеђини партитуре или дионице, уз податак о ауторском праву, или на неком другом истакнутом мјесту.

Уколико публикација има само један лист, ISMN број се штампа само на једном уочљивом мјесту.

Музикалије могу имати и ISSN и ISMN број. ISSN број означава серију, а сваки ISMN број означава наслов музикалије која припада тој серији. Оба броја се јасно наводе и уз податак о ауторском праву.

Упуте за примјену ISMN броја

Упуте за примјену ISMN броја

ISMN се додјељује:

 • Новом наслову, тј. првом издању штампане музикалије,
 • Сваком сљедећем издању истог наслова уколико долази до измјене садржаја (музичког или текстуалног), обима, повеза или формата.

Једном додијељен ISMN број не може се поново искористити. Музикалија може задржати једном додијељен ISMN само уколико се појављује у неизмијењеном облику, истом формату, од истог издавача или је објављена по наруџби (publishing on demand) као нови неизмијењени примјерак истог наслова.

Конверзија ISMN броја у машински читљив бар код - ЕAN (Еuropean Article Numbering)

Конверзија ISMN броја у машински читљив бар код - ЕAN (Еuropean Article Numbering)

Израда међународног пругастог тринаестоцифреног бар кода за музикалије темељи се на основу ISMN броја. Пругасти бар код за ноте почиње ознаком 979, којој се додаје цијели ISMN број, при чему се слово М замјењује нулом. Цртице између појединих група бројева се уклањају.

На примјер:
ISMN M-802200-01-2 
EAN 9790802200012

Предности система

Предности система

 • Jединствена и брза идентификација штампаних музикалија,
 • Брже наручивање и испорука информација,
 • Укључивање издавача у Међународну базу издавача нотних издања ( Music Publishers’
  International ISMN Database ).
 • Могућност конверзије у пругасти бар код за ноте којим је омогућена трговина електронским путем,
 • Израда директоријума и каталога штампаних музикалија намијењених тржишту,
 • Олакшано библиотечко претраживање, израда библиографских база, преузимање каталошких записа, циркулација и позајмица библиотечких фондова.

Како се издавач укључује у међународни ISMN систем?

Како се издавач укључује у међународни ISMN систем?

Укључивање издавача у ISMN систем омогућава ISMN Агенција у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањој Луци. Да би се укључио у систем, сваки издавач треба испунити приступницу. Након извршене регистрације у ISMN Агенцији, издавач добија одговарајуће мјесто у систему, листу бројева за поједине наслове и штампано упутство. Контакте са ISMN Агенцијом обавља именовани сарадник из издавачке куће, задужен да води евиденцију о ISMN бројевима.