Основно претраживање

Изаберите базу:
Појмови:
Пронађи записе који садрже: Бар један задани појам
Све задане појмове

Напредно претраживање

Изаберите базу:
Оператори Поље за претраживање Елементи за претраживање
 

Упутство за претраживање база података

Како претраживати?

За претраживање база података Народне и Универзитетске библиотеке Републике Српске на располагању су вам два начина:

 • Основно претраживање, и
 • Напредно претраживање.

Без обзира на начин претраживања први корак је да из падајуће листе База података изаберите једну од база података коју желите да претражујете. Тренутно су вам на располагању следеће базе:

Библио
Књижни фонд Информативно-позајмног одјељења за одрасле.
Дјечије
Књижни фонд Дјечијег одјељења.
Њемачка
Књижни фонд Њемачке читаонице.
Периодика
Фонд одјељења периодике.
CIP RS
Каталошке јединице издате у Републици Српској

За већину претрага задовољавајуће рјешење је Основно претраживање. Након што сте изабрали базу коју желите да претражујете, у поље Појмови уносите појмове које желите да пронађете раздвојене размацима (бланко знацима). Ови појмови могу да буду име и презиме аутора, дијелови наслова, или појмови који су везани за жанр или област којом се дјело бави. Преостаје још само да изаберете да ли желите да буду пронађени записи који садрже бар један задани појам или све задане појмове.

Због специфичности нашег језика, као што су, на примјер, падежи, сви појмови које унесете сматрају се за коријен ријечи, па ће бити пронађене и ријечи које почињу унесеним појмом. На примјер, ако унесете ријеч метод, биће пронађени записи који садрже ријеч метод, али и ријечи: методологија, методолошки, и слично.

За софистициранија претраживања у којима желите да сузите скуп записа, кориситите Напредно претраживање.

У овом случају након избора базе података коју желите да претражујете, из падајућих листи Поље за претраживање изаберите која поља базе података желите да претражујете. Овдје можете нпр. изабрати претраживање наслова, имена аутора, ISBN или ISSN броја и слично.

У поље Елементи за претраживање унесите ријечи које желите да тражите у бази. Овдје уносите стварне податке које желите да пронађете у бази. У бази ће се тражити тачан израз који сте унијели и то само у пољу које је претходно изабрано.

Уколико желите да задате више услова за претраживање унесите их у одговарајућа поља у другом и осталим редовима. Начин на који ће резултати више услова за претраживање бити повезани у јединствен скуп резултата задаје се помоћу листе оператори. На располагању су три оператора AND, OR и NOT.

AND
Резултат претраживања ће бити пресјек скупова резултата добијених појединачним условима. Ово практично значи да су појединачни услови повезани везником "И".
OR
Резултат претраживања ће бити унија скупова резултата добијених појединачним условима. Ово значи да су појединачни услови повезани везником "ИЛИ".
AND NOT
Резултат претраживања ће бити разлика скупова резултата добијених појединачним условима.

Савјети за претраживање

За унос упита у свим случајевима можете равноправно кориситити ћирилично и латинично (са и без дијакритичких знакова) писмо. Дакле, потпуно су еквивалентни упити: "Кочић", "Kočić" "Kocic".

Уколико користите Експертно претраживање по имену аутора придржавајте се стандардног формата за унос, нпр. Кочић, Петар (између зареза и личног имена је један размак).

И Експертно претраживање проналази све облике ријечи као што је описано за Основно претраживање. Ово омогућава да се, када се претражује по имену аутора, унесе само презиме чиме се проналазе сви аутори са тим презименом.

Уколико ваш упит не даје резултате, покушајте да га поједноставите тако што ћете задати мањи број појмова за претраживање или само коријен неких ријечи.

O Winisis-у

     У оквиру рада на UNISIST-у (Свјетски систем за научне информације) и GIP (Генерални информациони програм) UNESCO (Међународна организација за науку и културу) је развио софтверски систем за рад са базама података CDS/ISIS (Computerized Dokumentacion Sistem/Integrated Set of Informacion Sistem). CDS/ISIS је препоручен од стране ове организације као "стандардизовани примјењени програмски пакет усаглашен са методологијом GIP-а и суштински програмски елемент за развој система и служби информација на међународном нивоу. Заснован је на базним међународним стандардима ,тако да се поштују сва неопходна међународна и национална правила и стандарди за пословање библиотека и ИНДОК (Информационо-документационо-комуникационих) служби."

     Прва верзија ISIS-a развијена је за IBM велике рачунаре и примјењена у UN(Уједињеним нацијама). Са ширењем PC рачунара, овај пакет је усавршила UNESCO-ова служба за библиотеке, архиве и музеје прилагођавајући га међународним стандардима.

     ISIS (WINISIS - његова Windows верзија) је општи систем за обраду, меморисање, размјену и кориштење информација специјално намјењен компјутеризованом руковању структурисаних документарних (ненумеричких) база података. ISIS спада у малобројне програмске пакете који дозвољавају руковање библиографским записима у ISO - 2709 стандарду за размјену са импортом и експортом података, специјализованим терминолошким рјечником и варијабилним бројем поља, варијабилне дужине.
За нас је врло важна могућност равноправног рада ћирилицом, латиницом и осталим писмима.

Преузимање података

Winisis - његова апликација Biblio (прилагођена нашем језику и писмима), примјењује се у великом броју библиотека у Републици Српској.
Због могућности преузимања записа из једне базе у другу, односно база из једне библиотеке у другу, НУБРС ће, периодично, постављати своју базу на Интернет.
За преузимање кликните на Библио који вам треба:

Biblio.1 MFN broj 1 - 4000
Biblio.2 MFN broj 4001 - 8000
Biblio.3 MFN broj 8001 - 12000
Biblio.4 MFN broj 12001 - 17000
Biblio.5 MFN broj 17001 - 24704

Одјељење за матичне послове

Законски основ за вршење матичних функција у библиотечко-информационој дјелатности у Републици Српској утврђен је чланом 6. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01, 39/03 и 112/08), а видови матичних функција ближе су одређени чланом 30. поменутог закона, као: 

 • вођење регистра библиотека матичног подручја,
 • вођење каталога библиотечке грађе,
 • пружање стручне помоћи библиотекама,
 • надзор над стручним радом библиотека,
 • брига о усавршавању кадрова за обављање библиотечке дјелатности,
 • праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама,
 • предлагање мјера за унапређивање библиотечке дјелатности и њихово спровођење.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, у складу са чланом 38. Закона о библиотечкој дјелатности, у оквиру матичне функције обавља матичне послове библиотечке дјелатности, кроз: 

 • повезивање свих библиотека у библиотечко-информациони систем у Републици и њихово укључивање у свјетске информационе системе,
 • организовање и вршење надзора над стручним радом матичних библиотека,
 • подстицање и организовање сарадње библиотека у Републици на координацији набавке, прикупљању, обради, протоку информација и на међубиблиотечкој позајмици,
 • координацију рада библиотека које обављају матичне послове библиотечке дјелатности и бригу о набавци техничке опреме за библиотеке,
 • израду методских упутстава и норматива за стручно пословање библиотека. 

Контакт:

Мр Татјана Дуновић

Е-mail: tatjana.dunovic(at)nubrs

Телефон: 051/215-750