Обавезни примјерак

Шта закон прописује?

Обавеза прикупљања штампаних ствари регулисана је Законом о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01, 39/03 и 112/08).

У погледу обавезног примјерка, Законом се обавезују издавачи, односно предузећа, установе и друга физичка и правна лица која се баве издавањем штампане и на други начин умножене библиотечке грађе да Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске доставе по 11 примјерака од сваког издања. Прецизно се наводи да су то штампане и нештампане публикације, књижна и некњижна, аудио-визуелна и електронска грађа. Изузетак су новине и часописи којих треба доставити само по један примјерак.

Сва грађа која се прикупља и пописује у националним библиографијама чини национални издавачки производ. Задатак Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, као националног библиографског средишта је да прецизно утврди која се грађа, пристигла обавезним примјерком, уврштава у националну библиографију. Ако узмемо у обзир препоруке међународних библиотечких институција, праксу развијених земаља и наше национално насљеђе, онда би нашу националну библиографију сачињавале: књиге, серијске публикације, службене публикације, штампане музикалије, картографска грађа, звучни записи, видео-снимци, филмови, графичке и умјетничке репродукције, стандарди, дисертације, публикације на брајици, плакати. 

Ко је дужан да достави обавезан примјерак ?

            Закон о библиотечкој дјелатности обавезује све издаваче на територији Републике Српске да Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске  достављају редовно, одмах по завршетку штампања бесплатно и  о свом трошку: 

  • 11 примјерака сваке књиге, као и књига са аудио-видео касетом, географском картом и сличним прилозима (комбиноване публикације), брошуре, сепарате, компакт-дискове, аудио и видео касете,
  • два примјерка часописа и новина, 
  • три примјерка умјетничке репродукције, музикалија, географских карата, атласа, глобуса свих врста, планова насељених мјеста, плаката, каталога, програма, разгледница и штампаних фотографија, дијапозитива и друго,
  • два примјерка графичке мапе библиографског издања.

Ако је публикација одштампана изван територије Републике Српске, издавач је дужан да достави обавезне примјерке публикација.

Достављање обавезног примјерка неопходно је за израду текуће националне библиографије. Израда националне библиографије представља одговоран задатак чији успјех зависи од сарадње националне библиотеке Републике Српске, као носиоца пројекта и издавача Републике Српске. 

Присуство публикације у фонду и информација о њој услов су за њено трајно кориштење. У интересу је издавача, аутора и штампара да њихове публикације буду регистроване у електронској бази, заштићене, кориштене и сачуване за будућност.

 

Контакт особа: Милијана Бојић

Телефон: 051/215-866

Локал: 119