Одјељење за матичне послове

Законски основ за вршење матичних функција у библиотечко-информационој дјелатности у Републици Српској утврђен је чланом 6. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01, 39/03 и 112/08), а видови матичних функција ближе су одређени чланом 30. поменутог закона, као: 

 • вођење регистра библиотека матичног подручја,
 • вођење каталога библиотечке грађе,
 • пружање стручне помоћи библиотекама,
 • надзор над стручним радом библиотека,
 • брига о усавршавању кадрова за обављање библиотечке дјелатности,
 • праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама,
 • предлагање мјера за унапређивање библиотечке дјелатности и њихово спровођење.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, у складу са чланом 38. Закона о библиотечкој дјелатности, у оквиру матичне функције обавља матичне послове библиотечке дјелатности, кроз: 

 • повезивање свих библиотека у библиотечко-информациони систем у Републици и њихово укључивање у свјетске информационе системе,
 • организовање и вршење надзора над стручним радом матичних библиотека,
 • подстицање и организовање сарадње библиотека у Републици на координацији набавке, прикупљању, обради, протоку информација и на међубиблиотечкој позајмици,
 • координацију рада библиотека које обављају матичне послове библиотечке дјелатности и бригу о набавци техничке опреме за библиотеке,
 • израду методских упутстава и норматива за стручно пословање библиотека. 

Контакт:

Мр Татјана Дуновић

Е-mail: tatjana.dunovic(at)nubrs

Телефон: 051/215-750