Матична дјелатност

Законски основ за вршење матичних функција у библиотечко – информационој дјелатности у Републици Српској утврђен је чланом 6. Закона о библиотечкој дјелатности (Службени гласник бр. 52/01, 39/03 и 112/08), а видови матичних функција ближе су одређени чланом 30, истог Закона као: 

 • вођење регистра библиотека матичног подручја,
 • вођење каталога библотечке грађе,
 • пружање стручне помоћи библиотекама,
 • надзор над стручним радом библиотека,
 • старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности,
 • праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама,
 • предлагање мера за унапређивање библиотечке дјелатности и њихово спровођење.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, сагласно члану 38. Закона о библиотечкој дјелатности, у оквиру матичне функције обавља матичне послове библиотечке дјелатности кроз: 

 • повезивање свих библиотека у библиотечко - информациони систем у Републици и њихово укључивање у свјетске информационе системе,
 • организовање и вршење надзора над стручним радом матичних библиотека,
 • подстицање и организовање сарадње библиотека у Републици на координацији набавке, прикупљању, обради, протоку информација и на међубиблиотечкој позајмици,
 • координинацију рада библиотека које обављају матичне послове библиотечке дјелатности и старање се о набавци техничке опреме за библиотеке,
 • израду методских упутства и норматива за стручно пословање библиотека. 

Контакт:

мр Татјана Дуновић

е-mail: tatjana.dunovic(at)nubrs

телефон: 051/215-750