CIP

CIP

CIP

Контакт особе: Марија Павловић, Љубица Милекић

Е-mail: cip.nub.rs@gmail.com

Телефон051 211 460

Радно вријеме: од 8.00 до 15.00 часова (од понедјељка до петка)


За регистрацију у ISBN Агенцију издавач је дужан да достави Рјешење о упису у Регистар издавача.


Министарства просвјете и културе Републике Српске и попуњену приступницу.

Издавач је дужан да материјал за каталогизацију (коначна верзија  рукописа прије штампања, у електронском или штампаном облику) и попуњени захтјев за CIP достави лично или електронском поштом најмање 48 сати раније.


Захтјеви за CIP се прихватају искључиво од издавача тј. особе именоване да у име издавача
сарађује са ISBN агенцијом и одјељењем за каталогизацију у публикацији (CIP).


Издавач је дужан да обавјести ISBN агенцију о било којој промјени у подацима од оних наведених у приступници (промјена назива, особа именованих за сараднике, адресе, броја телефона, имејл).


Цијена регистрације издавача у ISBN агенцију: 30,00 КМ
Цијена CIP записа: 15,00 КМ
Цијена ISBN-а/ ISMN-a: 10,00 КМ
Услуга израде бар кода је бесплатна.


Начини плаћања: лично у благајни, уплатом на жиро рачун НУБ РС, бр. 562-099-00001695-65, или по приспијећу рачуна на адресу издавача.

Пројекат CIP

Пројекат CIP

Каталогизација у публикацији (CIP – Cataloguing in Publication) је програм који пружа информације о књигама чије је излажење у току и омогућава систематско праћење издавачке продукције са подручја Републике Српске. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске овлаштена је да, у складу са Законом о библиотечкој дјелатности, (Службени гласник Републике Српске, 52/01) израђује каталошки запис у публикацији - CIP.

Резултати успјешног спровођења програма су:

 • Oстваривање основног предуслова јединственог библиотечко-информативног система у Републици Српској примјеном стандардизације библиотечког пословања и израдом библиотечких каталога и библиографија,
 • Брза и потпуна информација о новим насловима,
 • Стварање повољних услова за ширење, пласман и коришћење књиге,
 • Едукација за нове издаваче,
 • Рјешавање проблема економичније употребе времена, средстава и кадрова на релацији издавач – библиотека – корисник,
 • Могућност да CIP запис користе издавачи за израду промотивних билтена (експрес информације) о сопственим издањима намијењеним штампи, као и за израду сајамских водича и свих врста каталога,
 • Систематско и ефикасно информисање библиотека и корисника о најновијим издањима појединих издавача,
 • Убрзана набавка књига у библиотекама,
 • Контрола пристизања обавезног примјерка у НУБРС.

Шта је каталогизација у публикацији (CIP)?

Шта је каталогизација у публикацији (CIP)?

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске израђује каталошки запис (CIP) монографских публикација који представља сажету информацију о садржају, предмету и библиографским карактеристикама публикације, при чему се користи посљедњи штампарски отисак публикације.

Каталошки запис је скраћен каталошки опис који пружа релевантне податке о публикацији као што су наслов публикације, име(на) аутора, уредника, илустратора и друге податке о одрговорности, податке о издању, назив издавача, мјесто издавања, годину издавања, податке о материјалном опису, напомене, ISBN број и друге библиографске податке.

Каталошки запис не служи за заштиту ауторских права.

Овај запис се израђује према међународним стандардима који омогућавају дистрибуцију информација о публикацијама у цијелом свијету.

Публикације за које се израђује CIP

Публикације за које се израђује CIP

 • Монографске публикације (у штампаном и електронском облику),
 • Штампане музикалије,
 • Каталози изложби,
 • Публикације универзитета, професионалних и трговачких асоцијација,
 • Репринт издања,
 • Броширана издања,
 • Владине публикације,
 • Микроформе,
 • CD ROM–ови, компјутерски дискови, компјутерски софтвер,
 • Преводи страних монографских публикација издати у РС.

Публикације које не улазе у CIP програм

Публикације које не улазе у CIP програм

 • Серијске публикације (часописи, новине),
 • Књиге које на насловној страни не носе назив издавача из РС,
 • Ефемерни материјал (телефонски именици, календари, алманаси, редови вожње, бојанке, стрипови, продајни каталози предузећа, каталози књига и умјетнички каталози без библиографске вриједности, производни програми, извјештаји, џепни календари, роковници, рекламни проспекти и сл.),
 • Сепарати из периодичних публикација,

CIP записи израђују се за свако ново издање публикације. Није допуштено за ново издање користити запис неког од претходних издања. Измијењеним и допуњеним издањима додјељује се нови ISBN и CIP. Свака књига одштампана у тврдом и меком повезу има посебан ISBN и CIP.

Учешће у CIP програму

Учешће у CIP програму

Издавач је дужан да за сваки нови наслов на каталогизацију достави коначну верзију рукописа прије штампања (у PDF-у) уз испуњен  захтјев за CIP на основу коначне верзије публикације пред штампу.

За тачност података одговоран је сарадник који представља издавача у CIP програму. Издавачи су обавезни у случају било какве промјене оригиналне информације непосредно прије штампања публикације обавијестити CIP службу, да би запис био валидан.

Како и гдје штампати каталошки запис?

Како и гдје штампати каталошки запис?

Каталошки запис мора бити штампан у свакој публикацији. Запис се преноси у потпуности, непромијењеног изгледанепромијењеног редосљеда, интерпункције, писања великих слова, размака и сл. Изглед CIP записа одређен је међународним стандардима у циљу међународног препознавања информација.

 

CIP се штампа на полеђини насловне стране или у доњем дијелу колофона публикације или на доњем дијелу сљедеће странице иза колофона, зависно од техничког обликовања публикације.