ISMN

ISMN програм

ISMN програм

Контакт особа: Татјана Дуновић, Марија Павловић

Е-mail: cip@nub.rs

Tелефон051 211 460

Шта је ISMN?

Шта је ISMN?

ISMN (The International Standard Music Number) је међународни стандарди број за музикалије. Користи се за означавање свих штампаних музикалија (нота), без обзира да ли су намијењене за продају, изнајмљивање или поклон. Сваки ISMN идентификује један наслов једног издања означеног издавача.

Употреба система утиче на ефикасније представљање издања штампаних музикалија, трговину музикалијама, креирање библиографских записа и претраживање у библиотечким базама података и каталозима, као и израду националне библиографије штампаних музикалија.

Како је састављен ISMN број?

Како је састављен ISMN број?

Међународни број за музикалије се састоји од од ознаке ISMN иза које слиједи префикс M и број од 9 цифара подијељен на три групе бројева међусобно одвојене цртицом.

ISMN M-802200-01-2

Префикс M означава музичку публикацију. Прва група бројева идентификује издавача, друга наслов, а на крају је једноцифрени контролни број. 

Публикације које носе ISMN број

Публикације које носе ISMN број

ISMN се примјењује за нумеричко означавање:

 • Партитура,
 • Џепних партитура,
 • Партитура за глас и клавир,
 • Комплета дионица,
 • Појединачних дионица,
 • Збирки поп и рок музике,
 • Антологија,
 • Других медија који су саставни дио неке музичке публикације (нпр. звучни запис са штампаном музикалијом),
 • Текстова пјесама објављених заједно са штампаним музикалијама (ако се могу купити одвојено),
 • Коментара који су издати уз штампане музикалије (ако се могу купити одвојено),
 • Пјесмарица (необавезно, јер могу носити ISBN)
 • Издања у микрооблику,
 • Музикалија штампаних Брајевим писмом,
 • Електронских издања.

ISMN се не примјењује за означавање:

 • Књига о музици (оне имају ISBN број),
 • Самосталних звучних или видео записа (укључујући записе доступне путем компјутерских медија),
 • Серијских публикација.

Гдје се наводи ISMN?

Гдје се наводи ISMN?

 • На вањским корицама,
 • Уз податак о ауторском праву,
 • У CIP запису.

Када публикација има облик књиге, ISMN број треба одштампати испод или изнад CIP записа, у CIP запису, уз податак о ауторском праву, на задњим корицама споља, или на заштитној кутији.

Ако се музикалија објављује у више свезака, цјелина добија јединствен ISMN, а сваки свезак свој ISMN број. У сваком свеску обавезно се наводи ISMN број цјелине и ISMN број тог свеска. Број цјелине, заједно са листом осталих ISMN бројева који припадају тој музикалији, наводи се и на кутији или на заштитном омоту.

Ако публикација нема облик књиге, ISMN број се штампа на полеђини партитуре или дионице, уз податак о ауторском праву, или на неком другом истакнутом мјесту.

Уколико публикација има само један лист, ISMN број се штампа само на једном уочљивом мјесту.

Музикалије могу имати и ISSN и ISMN број. ISSN број означава серију, а сваки ISMN број означава наслов музикалије која припада тој серији. Оба броја се јасно наводе и уз податак о ауторском праву.

Упуте за примјену ISMN броја

Упуте за примјену ISMN броја

ISMN се додјељује:

 • Новом наслову, тј. првом издању штампане музикалије,
 • Сваком сљедећем издању истог наслова уколико долази до измјене садржаја (музичког или текстуалног), обима, повеза или формата.

Једном додијељен ISMN број не може се поново искористити. Музикалија може задржати једном додијељен ISMN само уколико се појављује у неизмијењеном облику, истом формату, од истог издавача или је објављена по наруџби (publishing on demand) као нови неизмијењени примјерак истог наслова.

Конверзија ISMN броја у машински читљив бар код - ЕAN (Еuropean Article Numbering)

Конверзија ISMN броја у машински читљив бар код - ЕAN (Еuropean Article Numbering)

Израда међународног пругастог тринаестоцифреног бар кода за музикалије темељи се на основу ISMN броја. Пругасти бар код за ноте почиње ознаком 979, којој се додаје цијели ISMN број, при чему се слово М замјењује нулом. Цртице између појединих група бројева се уклањају.

На примјер:
ISMN M-802200-01-2 
EAN 9790802200012

Предности система

Предности система

 • Jединствена и брза идентификација штампаних музикалија,
 • Брже наручивање и испорука информација,
 • Укључивање издавача у Music Publishers International ISMN Directory у издању Међународне ISMN Агенције у Берлину,
 • Могућност конверзије у пругасти бар код за ноте којим је омогућена трговина електронским путем,
 • Израда директоријума и каталога штампаних музикалија намијењених тржишту,
 • Олакшано библиотечко претраживање, израда библиографских база, преузимање каталошких записа, циркулација и позајмица библиотечких фондова.

Како се издавач укључује у међународни ISMN систем?

Како се издавач укључује у међународни ISMN систем?

Укључивање издавача у ISMN систем омогућава ISMN Агенција у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањој Луци. Да би се укључио у систем, сваки издавач треба испунити упитник. Након извршене регистрације у ISMN Агенцији, издавач добија одговарајуће мјесто у систему, листу бројева за поједине наслове и штампано упутство. Контакте са ISMN Агенцијом обавља именовани сарадник из издавачке куће, задужен да води евиденцију о ISMN бројевима.

Издавачи су дужни, у складу са законским одредбама о обавезном примјерку, да достављају Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске по 10 примјерака истог наслова сваке објављене музикалије.