Информације за издаваче

Информације за издаваче

Информације за издаваче

У циљу уређења области публиковања научних публикација у Републици Српској,  на основу Закона о научно-истраживачкој дјелатности,  Министарство науке и технологије је донијело Правилник о публиковању научних публикација.

Правилник отвара процес перманентног побољшања квалитета сваког часописа и научних и стручних радова који се у њему публикују како би се нашли на ISI листи, односно цитатним базама широм свијета.

Под научном публикацијом се, у смислу овог правилника, подразумијевају:

  1. Научна књига
  2. Зборник
  3. Научни часопис

Научна књига

Научна књига

1. НАУЧНА КЊИГА. Да би се књига вредновала као научна књига у ужем смислу, поред општих критеријума као што су техничка уређеност, коректно цитирање и слично, мора испуњавати сљедеће:

да има додијељен ISBN, CIP и друге прописане обрасце

да има двије рецензије признатих научника из тематске области коју обрађује та књига, од којих бар један није запослен код послодавца аутора књиге и

да ауторски текст има најмање 50 страница по аутору.

CIP (Cataloging in Publication ) – представља основне библиографске податке о публикацији, садржај, предмет и библиографске карактеристике публикације и даје се приликом увођења публикације у библиотечку евиденцију (односно електронски каталог) у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске

ISBN (International Standard Book Number) – међународни стандардни број књиге, односно њен јединствени нумерички идентификатор , додјељује се у ISBN агенцији Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

Зборник

Зборник

2. ЗБОРНИК је научна публикација посвећена одређеном научном проблему који издаје научна организација, научно или стручно друштво, у којој се објављују рецензирани оригинални научни радови.

Уколико је Зборник  самостална научна публикација тада му се у НУБ РС, додјељује ISBN  CIP и УДК ознака за сваки појединачни научни чланак.

УДК  број (Универзална децимална класификација) означава област и научне дисциплине којима се публикација или њен дио бави а додјељује га Народна и универзитетска библиотека Републике Српске.

Научни часопис

Научни часопис

3. НАУЧНИ ЧАСОПИС

Уређивање научног часописа подразумијева припрему чланака као саставних дијелова часописа, уређивање часописа у цјелини, као и садржај документације која се користи у уређивачком раду.

ISSN (International Standard Serial Number) – међународни стандард за број часописа, односно јединствени нумерички идентификатор часописа, додијељује га Агенција ISSN, Универзитетске библиотеке у Сарајеву. Омогућава идентификацију и контролу свих сериjских публикација објављених на националном нивоу, будући да свака публикација посједује властити идентификацијски број.

Ако часопис има паралелни електронски облик, додјељује му се засебан ISSN (e-ISSN).

УДК ЧАСОПИСА, који додјељује Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, означава област и научне дисциплине којима се бави часопис и исписује се на истакнутом мјесту у свакој објављеној свесци, најчешће уз ISSN број.

УДК ЧЛАНАКА Ознака УДК  се додјељује и свим прилозима, стручним, или научним чланцима који су објављени у Зборнику или часопису. Издавачи достављају НУБ РС, прелом часописа или наслове појединих чланака са кључним ријечима како би се одредила стручна област којој појединачни прилози припадају.

Часописи се након изласка из штампе достављају НУБ РС, путем обавезног примјерка и постају саставни дио фонда периодичних публикација. На адреси www.nub.rs, линк Новине и часописи,могуће је претражити електронски каталог часописа по насловима или по стручној скупини којој припадају.

АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ЧАСОПИСА се врши на захтјев идавача који желе да сваки појединачни чланак или прилог буду претраживи у електронском каталогу. Сви прилози се третирају као самосталне библиотечке јединице, и претраживи су у електронском каталогу на адреси www.nub.rs, линк Електронски каталог, по свим унесеним параметрима: аутору чланка, наслову, и прецизним подацима у ком часопису и на којој страници је рад објављен.

Обрада саставних дијелова часописа или зборника омогућава израду Библиографије часописа, као и Персоналних библиографија научних радника и истраживача.

Уз аналитичку обраду значајно је одредити DOI број, линк који води до електронске верзије часописа, и омогућава читање сваког чланка у пуном тексту.

DOI (Digital Object Identifier) – јединствени алфанумерички низ додијељен појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу, књизи и сл.) која омогућује повезивање података о радовима и ауторима, те успостављање везе са интернет страницом на којој се оригинални рад налази. Формира се у Народној и универзитетској библиотеци РС.

DOI ознака се додјели сваком чланку када и УДК ознака, а након извршене аналитичке обраде, уноси се у COBISS записе, тако да је сваки чланак могуће читати у пуном тексту из Електронског каталога.

Примјер:

OSGOOD Schlatter`s disease in young Basketball Players / Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Slobodan Simović, Snežana Bijelić, Milorad Maran, Dario Kalacun. - Način pristupa (URL): dx.doi.org/10.5550/sgia.1002074

U: SportLogia [Štampano izd.]. - ISSN 1986-6089. - God. 6, br. 2 (decembar 2010), str. 74-79.

796.323.2:616-001

COBISS.BH-ID 1848088

Каталошки запис чланка који је објављен у часопису SportLogia, претражив је по наслову и по ауторима, што је омогућила аналитичка обрада.

УДК ознака омогућава бржу претрагу по стручним скупинама унутар електронског каталога.

DOI ознака омогућава читање електронске верзије чланка.