Служба рачуноводства

Служба рачуноводства ради на:

  • економско-финансијским пословима израде предлога годишњих финансијских планова Библиотеке и годишњих планова јавних набавки у сарадњи са правном службом и одељењима библиотеке,
  • прати реализације планова,
  • израђује периодичне анализе и извјештаје по потреби и по налогу непосредног руководиоца,
  • ради на усклађивању и праћењу финансијске реализације планова одељења, агенција и служби,
  • ради на изради и периодичним измјенама цјеновника услуга библиотеке,
  • организује  и води комплетно књиговодство Библиотеке,
  • одговара за исправност књиговодствених послова и за законитост пословања рачуноводства сагласно позитивним прописима,
  • врши обрачун зарада, накнада и осталих примања запослених,
  • обрачунава кредите,
  • стара се о правилној примјени прописа из дјелокруга свог рада.