Основне дјелатности

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањој Луци је јавна установа која, на специфичан начин, обједињује три основне функције свог дјеловања: националну, универзитетску и градску.
Посредством сопственог идентитета културе, образовања и науке, ова некада народна библиотека, осамдесетих година прошлога вијека, у жељи да под својим сводом окупи што више напредних мисли постаје чланица Универзитета у Бањој Луци и прераста у Народну и универзитетску библиотеку „Петар Кочић“. Непуних двадесет година послије ова библиотека, не дозвољавајући да је град у коме је деценијама ширила јачање културних, научних и духовних потенцијала остави корак иза себе почиње да врши и националну функцију за свој ентитет. Наиме, када је Град Бања Лука постао административни центар Републике Српске, њена некада народна, а потом и универзитетска библиотека, сазријева у националну библиотеку Републике Српске вршећи културну, информациону, научноистраживачку и развојну дјелатност библиотечког система Републике Српске. Захваљујући ширини и богаству свог дјеловања ЈУ НУБ РС је и матична библиотека за све библиотеке на простору Републике Српске.
Своје дјелатности и послове ЈУ НУБ РС остварује у оквиру основних организационих јединица (националне, универзитетске, градске) и служби (матичне и заједничке).
Национална јединица НУБ РС прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење цјелокупну штампану или на неки други начин забиљежену грађу коју је створио народ Републике Српске или се на њега односи, без обзира на мјесто настанка. Она је општеобразовног и опшенаучног карактера, а њен рад и фонд усмјерен је ка очувању културног блага и потврђивању националног идентитета народа Републике Српске.
Она прима обавезни примјерак и на тај начин чува цјелокупну издавачку продукцију у Републици Српској, израђује текућу и ретроспективну библиографију националне продукције, издаје необјављену библиотечку грађу, стручну и приручну литературу, резултате стручног и научноистраживачког рада и друге публикације из дјелокруга свога рада, спроводи заштиту библиотечког материјала, ради каталошку обраду публикација (СИП), те обавља послове од интереса за библиотеке и библиотечку дјелатност. У оквиру ове јединице дјелују:

Универзитетска јединица НУБ РС је општенаучног карактера и представља информацијску платформу у умреженом друштву знања Републике Српске. Својим фондовима обухвата сва подручја науке. Њене услуге усмјерене су на међусобно повезане корисничке групе које припадају сферама високог образовања, научноистраживачког рада и примјене професионалних знања. Њена дјелатност остварује се кроз одјељења:

Градска јединица НУБ РС је средишња јавна библиотека Града Бање Луке, једнако доступна свима. Она је незаобилазно мјесто отвореног и слободног друштва. Она је информационо, образовно, културно и социјално средиште која омогућава описмењавање, читање, учење, сазнавање, обавијештеност, упознавање са новим технологијама, те њихово кориштење, креативно и квалитетно спровођење слободног времена и то без обзира на доб, пол и род, друштвени статус, нацију, вјеру, расу или било која друга обиљежја. Одјељења Градске јединице ЈУ НУБ РС су:

Матична служба ЈУ НУБ РС прати и проучава стање, потребе и услове рада у библиотечкој дјелатности Републике Српске, предлаже мјере за њено унапређивање и директно утиче на развој библиотечко-информационе дјелатности Републике Српске, предлажући дугорочне стратегије развоја, те краткорочне програме и пројекате. Носилац је изградње јединствене националне мреже библиотека и изградње јединственог националног библиографско-информационог система.
Обједињеност националне, универзитетске и градске функције унутар дјеловања ЈУ НУБ РС условила је да је ова библиотека кроз националну функцију матична за све библиотеке на територији Републике Српске, кроз универзитетску функцију матична за све јавне високошколске библиотеке у свом ентитету, а кроз градску, односно јавну функцију она је и матична библиотека за све библиотеке на регији Бање Луке. Своје дјеловање Матична служба НУБ РС остварује кроз: